CFO Plan

Oferta


Gwarantujemy najlepsze rozwiązania i fachową obsługę firm i przedsiębiorstw, zarówno istniejących jak i wchodzących dopiero na rynek w Polsce.

Czym się zajmujemy…


Księgowość uproszczona KPiR
X

Księgowość uproszczona KPiR


Prowadzimy ewidencje zdarzeń gospodarczych metodami uproszczonymi takimi jak:
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • ryczałt ewidencjonowany
 • karta podatkowa
Powyższe stosuje się, w zależności od formy prawnej i wysokości dochodów, do: działalności gospodarczych, spółek osobowych, spółek partnerskich, o ile nie przekroczyły w poprzednim roku obrotowym granicznych kwot obrotów ze sprzedaży.
Księgi handlowe
X

Księgi handlowe


Prowadzenie ksiąg handlowych to prowadzenie pełnej księgowości - ksiąg rachunkowych (handlowych). Tę forma ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych prowadzi się dla niektórych form prowadzenia działalności gospodarczej oraz podatników, którzy przekroczyli graniczne wartości obrotów ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy, które określone są odrębnymi przepisami. Pełną księgowość zobowiązane są prowadzić następujące podmioty gospodarcze:
 • spółki akcyjne
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółki komandytowe i komandytowo - akcyjne
 • inne podmioty gospodarcze, które przekroczyły w poprzednim roku obrotowym graniczną kwotę obrotów ze sprzedaży (działalności gospodarcze, spółki jawne, spółki cywilne, spółki partnerskie)
Kadry i płace
X

Kadry i płace


W ramach oferty kadrowo - płacowej oferujemy:
 • sporządzanie list płac obejmujących wszystkie pozycje wynagrodzeń (płaca zasadnicza, premie, dodatki itp.)
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników oraz teczek personalnych
 • sporządzanie informacji okresowych na odpowiednich formularzach PIT
 • kompleksową elektroniczną obsługę rozliczeń i wymiany niezbędnych dokumentów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • przygotowywanie dokumentów oraz wsparcie merytoryczne w przypadku wizyt organów kontrolujących
 • cykliczne raportowanie wybranych informacji związanych z zatrudnionymi (urlopy, zwolnienia itp.)
Controlling i analiza finansowa
X

Controlling i analiza finansowa


Oferujemy solidnie przygotowane sposoby i narzędzia w ramach pomocy controllingowej i analizy kosztów i przychodów:
 • podstawowy controlling polegający na raportowaniu kosztów w oparciu o odpowiednio skonfigurowany plan kont wraz z centrami przychodów i kosztów,
 • raportowanie o wyższym poziomie szczegółowości analityki przychodów i kosztów wg wytycznych klienta,
 • wsparcie merytoryczne przy tworzeniu modeli controllingowych do różnych celów zarządczych (rozliczenia, cash flow, długoterminowe plany, budżety, forecasty oraz analizy),
 • pozostałe elementy controllingu finansowego, operacyjnego i analizy biznesowej zgodnie z zapotrzebowaniem klienta wraz z audytami wewnętrznymi.
W ramach analizy finansowej oferujemy:
 • analizy wskaźnikowe na bazie Rachunku Wyników i Bilansu,
 • analizy finansowe do wniosków kredytowych,
 • inne zlecone analizy na bazie dostępnych danych księgowych.
W zakresie analizy biznesowej oferujemy:
 • analizy rentowności i opłacalności wraz z wycenami finansowymi,
 • analizy biznesowe na bazie danych finansowych i operacyjnych,
 • wsparcie analityczne przy podejmowaniu decyzji długo i krótkoterminowych,
 • wsparcie analityczne w codziennym zarządzaniu biznesem.
Podmioty w upadłości
X

Podmioty w upadłości


Specjalizujemy się we współpracy z kancelariami syndyka mas upadłości. Procesy w gospodarce rynkowej powodują, że powstają postępowania upadłościowe a ich złożoność i problematyka upadłości dotyczy wielu. Ww. usługa skierowana jest do Syndyków, Tymczasowych Nadzorców Sądowych, Zarządców przymusowych itp. W ramach współpracy oferujemy:  
 • Przejęcie dokumentacji księgowej upadłego (zapisy elektroniczne ksiąg, dokumentacja księgowa),
 • Analiza ksiąg i audyt wewnętrzy pod kątem sporządzenia sprawozdania finansowego (tzw. bilansu otwarcia upadłości),
 • Sporządzenie Sprawozdania finansowego na potrzeby otwarcia postępowania upadłościowego,
 • Analiza i inwentaryzacja aktywów upadłego w celu oszacowania i przedstawienia biegłemu do wyceny,
 • Analiza pasywów, a w szczególności zobowiązań upadłego w celu weryfikacji zgłoszeń wierzytelności,
 • Współpraca z Syndykiem nad tworzeniem listy wierzytelności upadłego,
 • Sporządzanie sprawozdań rachunkowych Syndyka w celu złożenia Sędziemu Komisarzowi do akceptacji.
 • Inne analizy oraz zagadnienia zlecone przez Syndyka, TNS.
Księgowość NGO
X

Księgowość NGO


Dodatkowo specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań w zakresie księgowości fundacji i stowarzyszeń (często określanej jako księgowość organizacji pozarządowych (NGO). Często korzystają one z pewnych uproszczeń ewidencyjnych, ale również, ciążą na nich dodatkowe obowiązki sprawozdawcze. Szczególne rygory zostały przewidziane dla podmiotów posiadających status organizacji pożytku publicznego (OPP).
W ramach usługi księgowość NGO oferujemy pomoc w zakresie:  
 • identyfikacji obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych,
 • zaprowadzenia odpowiedniej formy ewidencji z uwzględnieniem możliwych uproszczeń,
 • sporządzania i wysyłania deklaracji podatkowych,
 • identyfikacji zagrożeń ewentualnej utraty statusu OPP
 • sporządzania rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych
 • pomocy przy sporządzaniu sprawozdań merytorycznych.